ถามลูปต่อ

   
จาก code
USE drg
e=RECCOUNT() &&นับจำนวนreccord ทั้งหมดจากตาราง drg
GOTO TOP
s=1
DO WHILE s <= e
SELECT * FROM rcpt_ext WHERE rcpt_ext.rcptdate BETWEEN drg.dateadm AND drg.datedsc AND rcpt_ext.hn = drg.hn
SUM amount all
SELECT drg
IF .NOT. EOF()
SKIP
s=s+1
ELSE
EXIT
ENDIF
ENDDO


1.ต้องการนำค่า sum ที่ได้เก็บไว้ใน drg.total
2.ต้องการนำผลต่างของ drg.dateadm - drg.datedsc มาคูณ 70 แล้วเก็บไว้ที่ drg.non

ผมต้องเขียนคำสั่งแทรก อย่างไรบ้างครับ
ss
4 ม.ค. 48 เวลา 11:14:04 น. --> 203.150.217.114
   
   
คุณน่าจะระบุฟิล์ดของแต่ละแฟ้มมานะ จะได้คิดเห็นภาพได้
****
ผมจะลองเดาดู
close data
sele 0
use rcpt_ext &&คงมีฟิล์ดชื่อ AMOUNT นะครับ
sele 0
use drg
go top
do while !eof()
scatt memv
select sum(amount) total from rcpt_ext where rcpt_ext.rcptdate between m.dateadm and m.datedsc and rcpt_ext.hn=m.hn into cursor temp
m.total=temp.total
m.non=(m.daetdsc-m.dateadm)*70 &&จากตัวอย่างจะได้ค่าติดลบ ถูกรึปล่าว
sele drg
gath memv
skip
enddo
close data
kk_hosp
4 ม.ค. 48 เวลา 13:21:44 น. --> 203.150.217.114
  
   
คุณน่าจะระบุฟิล์ดของแต่ละแฟ้มมานะ จะได้คิดเห็นภาพได้
****
ผมจะลองเดาดู
close data
sele 0
use rcpt_ext &&คงมีฟิล์ดชื่อ AMOUNT นะครับ
sele 0
use drg
go top
do while !eof()
scatt memv
select sum(amount) total from rcpt_ext where rcpt_ext.rcptdate between m.dateadm and m.datedsc and rcpt_ext.hn=m.hn into cursor temp
m.total=temp.total
m.non=(m.daetdsc-m.dateadm)*70 &&จากตัวอย่างจะได้ค่าติดลบ ถูกรึปล่าว
sele drg
gath memv
skip
enddo
close data
kk_hosp
4 ม.ค. 48 เวลา 13:22:01 น. --> 203.150.217.118
  
   
เก็บค่า sum ไว้ในตัวแปรได้ไงครับ

m=SUM amount all
ss
4 ม.ค. 48 เวลา 14:15:56 น. --> 203.150.217.118
  
   
sum amount to ชื่อตัวแปรที่ต้องการ
ดู HELP ประกอบด้วยนะครับ ถ้าต้องการเงื่อนไขแบบอื่น
kk_hosp
4 ม.ค. 48 เวลา 14:38:31 น. --> 203.150.217.118
  
   
จาก code
USE drg
e=RECCOUNT() &&นับจำนวนreccord ทั้งหมดจากตาราง drg
GOTO TOP
s=1
DO WHILE s <= e
SELECT * FROM rcpt_ext WHERE rcpt_ext.rcptdate BETWEEN drg.dateadm AND drg.datedsc AND rcpt_ext.hn = drg.hn
SUM amount all TO nAmount && เก็บผลลัพธ์ที่ nAmount
SELECT drg
REPLACE total WITH nAmount,;
non WITH (dateadm - datedsc) * 70
IF .NOT. EOF()
SKIP
s=s+1
ELSE
EXIT
ENDIF
ENDDO
ลองทำดูนะครับ เพราะไม่ทราบรายละเอียดของคุณมากว่ามีความต้องการอย่างไรบ้าง
Auiy
5 ม.ค. 48 เวลา 10:58:26 น. --> 203.144.216.250
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :