บันทึกข้อมูลลงSqlServer2000 ไม่ได้

   
ใครพอรู้บ้างครับว่าผมทำผิดตรงไหนทำมัยบันทึกข้อมูลไม่ได้
PUBLIC sdriver , sserver , systemdsn , loginid , spassword , sdatabase , nConnHandle , strConnect
sdriver = "{SQL Server}"
sserver = "xxx"
loginid = "xx"
spassword ='xxx'
sdatabase = "xxx"
nConnHandle = 0
strconnect = "driver="+sdriver+";Server="+sserver+";uid="+loginid+";pwd="+spassword+";"
Store Sqlstringconnect(strconnect) To nconnhandle


WITH thisform.pg1.page1
_cID = .cid.value
_cName = .cName.value
_cInDate = .cInDate.value
_cEditDate = .cEditDate.value
_cCpuName =. cCpuName.value
_cCpuSpeed = .cCpuSpeed.value
_cSpeedType = .cSpeedType.value
ENDWITH
dID = _cID
y=SQLSETPROP(nConnHandle,"Transactions",2)

cSqlCmd="Select * From ComSpec a Where a.cID='"+ dID +"'"
mResult=SQLEXEC(nConnHandle,cSqlCmd,"myComSpec")

IF mResult = 1
SELECT myComSpec
IF RECCOUNT() = 0
csqlcmd = "insert into comspec ( cId, cName, cInDate, cEditDate, cCpuName, cSpeedType)"+;
"values ('"+_cID+_cName+_cInDate+_cEditDate+_cCpuName+_cSpeedType+"')"
IF mResult < 1
=SQLROLLBACK(nConnHandle)
=MESSAGEBOX("ปฏิบัติการล้มเหลว",0,"^:^")
ELSE
=SQLCOMMIT(nConnHandle)
=MESSAGEBOX("ปฏิบัติการสำเร็จ",0,"555")
ENDIF
ELSE
MESSAGEBOX("Error ระดับ2",0,"00")
ENDIF
else
MESSAGEBOX("Error ระดับ1",0,"00")
ENDIF
itzone
13 ธ.ค. 46 เวลา 15:29:40 น. --> 210.203.175.244
   
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :