ส่งข้อมูลขึ้น mssql

   
ส่งไม่ขึ้นครับ ทำอย่างไร

STORE SQLCONNECT('SQL','SA','') TO gnconnhandle
IF gnconnhandle <=0
=messagebox('cannot make connetion 106',16,'SQL connect Error !!')
ELSE
=messagebox ('connection made ',48,'SQL Connect Message')
? SQLEXEC(gnconnhandle,"insert into stmassql (stkcod,stkdes,stkdes2,stktyp)values ('aaa','bbb','ccc','ddd')")
= SQLDISCONNECT(gnconnhandle)
endif
sutee
6 ธ.ค. 46 เวลา 10:14:51 น. --> 203.149.43.172,
   
   
string2 ='dsn=salesrpt'+;
';uid=sa'+;
';pwd=password'

gnConnHandle2 = SQLSTRINGCONNECT(string2)
IF gnConnHandle2 < 0
MESSAGEBOX("Can not connect to database server", 48, "dbError while connect to database server")
RETURN
ENDIF
qry=[insert into stmasssql(stkcod,stkdes,stkdes2,stktyp) values('aaa','bbb','ccc','ddd')]
IF SQLEXEC(gnConnHandle2,qry)<=0
Aerror(SaveErrMsg)
MESSAGEBOX(SaveErrMsg(2),48, "Error Insert")
RETURN
ENDIF
foxman
8 ธ.ค. 46 เวลา 20:55:48 น. --> 203.113.35.13,
  
   
จากตัวอย่างข้างบนนะครับ 'dsn=salesrpt' ตรงคำว่า salesrpt ให้ใส่ชื่อ dsn ของคุณเองนะ
uid=sa,pwd=password คำว่า sa กับ password ก็เป็น user id กับ password ที่อยู่บน sql นะครับ
foxman
8 ธ.ค. 46 เวลา 20:58:26 น. --> 203.113.35.13,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :