การนำข้อมูลกลับหลังจากที่ได้ zap ไปแล้ว

   
FUNCTION UNZAP
PARAMETER nRECORD
IF nRECORD>0 .AND. USED()
IF RECCOUNT()=0
FILENAME=DBF()
USE
HANDLE=FOPEN(FILENAME,2)
IF HANDLE>0
BYTE=FREAD(HANDLE,32)
BKUP_BYTE=BYTE
FIELD_SIZE=ASC(SUBSTR(BYTE,11,1))+(ASC(SUBSTR(BYTE,12,1))*256)
FILE_SIZE=FSEEK(HANDLE,0,2)
BYTE8=CHR(INT(nRECORD/(256*256*256)))
BYTE7=CHR(INT(nRECORD/(256*256)))
BYTE6=CHR(INT(nRECORD/256))
BYTE5=CHR(MOD(nRECORD,256))
BYTE=SUBSTR(BYTE,1,4)+BYTE5+BYTE6+BYTE7+BYTE8+SUBSTR(BYTE,9)
=FSEEK(HANDLE,0)
=FWRITE(HANDLE,BYTE)
=FCHSIZE(HANDLE,FILE_SIZE+(FIELD_SIZE*nRECORD))
=FCLOSE(HANDLE)
ENDIF
USE &FILENAME
ENDIF
ELSE
WAIT WIND "ERROR CANNOT UNZAP....."
ENDIF
RETURN

วิธีใช้

USE CUSTOMER
ZAP
=UNZAP(100)
-
19 ต.ค. 44 เวลา 2:23:00 น. --> 127.0.0.1, , pa
   
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :